1.1    In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de hierna omschreven betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven:
         - Cecile Kleding NV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
         - Klant: de wederpartij van Cecile Kleding NV.
         - Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Cecile Kleding NV en de Klant tot stand komt.
         - Producten: alle zaken, documentatie daaronder begrepen, die het onderwerp zijn van een overeenkomst.
         - Order: iedere opdracht van de Klant om een Product te leveren.
1.2    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat door of namens Cecile Kleding NV wordt gedaan, elke met  Cecile Kleding NV gesloten overeenkomst, elke door Cecile Kleding NV aan de klant verrichte levering en elke door of namens  Cecile Kleding NV verrichte handeling, tenzij in het aanbod, de overeenkomst op bij de levering uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.
1.3    Alhoewel Cecile Kleding NV ernaar streeft haar uitingen correct te laten zijn, is Cecile Kleding NV niet aansprakelijk voor fouten en/of de gevolgen daarvan.
Artikel 2: Aanbod en prijs.
2.1    De op de website van Cecile Kleding NV of anderszins door Cecile Kleding NV weergegeven Producten en de daarbij vermelde prijzen, binden Cecile Kleding NV niet en zijn geen aanbod in de zin van de wet, maar slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.
2.2  Cecile Kleding NV ernaar streeft om de Producten zo duidelijk en waarheidsgetrouw te beschrijven en/of af te beelden. De Producten hebben alleen die eigenschappen die uitdrukkelijk worden vermeld. Alle opgaven en beschrijvingen van Cecile Kleding NV van haar producten en de daarmee samenhangende getallen, maten, gewichten, kleuren, tekeningen en/of afbeeldingen zijn slechts indicatief en Cecile Kleding NV staat er niet voor in dat de Producten niet afwijken van de op de website of anderszins weergegeven producten.
2.3  Alle prijzen op de websites van Cecile Kleding NV zijn inclusief BTW. 
2.4    Alle prijzen van de Producten zijn uitgedrukt in Euro's.
2.5   Alhoewel Cecile Kleding NV ernaar streeft om fouten bij het weergeven van de prijzen van haar producten op de website te voorkomen, kan een Klant nimmer een gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de op de website vermeldde prijzen ontlenen.
2.6    Elke verandering in de omstandigheden die invloed heeft op de door Cecile Kleding NV gehanteerde prijzen voor haar producten , waaronder inkoopprijzen, valuta schommelingen, invoerrechten, uitvoerrechten, andere belastingen of heffingen, vrachttarieven en verzendkosten, geeft Cecile Kleding NV de bevoegdheid om haar prijzen aan deze verandering in de omstandigheden aan te passen. De Klant heeft het recht om bij een wijziging van de prijs van een product een ter zake dit Product gesloten overeenkomst te ontbinden indien de prijswijziging zich voordoet binnen drie maanden na de Order van de Klant en het bestelde product nog niet aan de klant is geleverd.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst.
3.1    Een Overeenkomst komt pas tot stand indien een Klant via de website of anderszins bij Cecile Kleding NV een Order plaatst en Cecile Kleding NV deze order schriftelijk, waaronder begrepen per email, aanvaardt. De aanvaarding geeft de inhoud van de Overeenkomst voor partijen bindend weer.

Artikel 4: Betaling.
4.1  Bij bestellingen via de internetsite geschiedt de betaling vooraf; hetzij via de betaallink naar waar de website doorwijst, hetzij per overschrijving. Het verschuldigde bedrag wordt dan inclusief verzend- en administratiekosten en zonder korting of compensatie overgeschreven op bankrekeningnummer BE03.0014.7401.0784 te name van Cecile Kleding NV.
4.2   De door Cecile Kleding NV aan de Klant verzonden schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 3.1 geldt als factuur. 
4.3   Indien de Klant ervoor heeft gekozen de Producten franco huis geleverd te willen ontvangen, dient de Klant het door Cecile Kleding NV in de schriftelijke aanvaarding genoemde totaalbedrag binnen 7 dagen na dagtekening van de aanvaarding geheel en zonder verrekening te voldoen op de door Cecile Kleding NV genoemde bankrekening in artikel 4.1. Binnen de aangegeven tijd  na ontvangst van de betaling zal Cecile Kleding NV de door de Klant bestelde Producten ter verzending aan de Klant aanbieden.
4.4  indien u kiest voor de betaalmethode Mollie ideal gaat u akkoord met hun algemene voorwaarden.

Artikel 5: De levering.
5.1  Cecile Kleding NV doet haar uiterste best om de Overeenkomst zo spoedig mogelijk na te komen en in het kader daarvan de Producten zo spoedig mogelijk aan de Klant te leveren. Indien Cecile Kleding NV een termijn voor levering heeft opgegeven is deze slechts een indicatie en bindt de genoemde termijn Cecile Kleding NV niet. Indien de levering vertraging oploopt, om welke reden dan ook, zal Cecile Kleding NV de Klant hiervan in kennis stellen. Indien Cecile Kleding NV de Producten niet binnen een termijn van veertien dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant heeft geleverd, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 6 van deze voorwaarden is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6: Retourneren van Producten.
6.1    De Klant heeft het recht om gedurende 14 werkdagen na ontvangst van de Producten de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De Klant dient de Producten binnen 14 dagen in de originele verpakking, onbeschadigd op kosten van de Klant aan Cecile Kleding NV terug te zenden en daarbij aan te geven op welke wijze Cecile Kleding NV de koopprijs van de producten aan de Klant dient terug te betalen. Na ontvangst van de door de Klant zal Cecile Kleding NV beoordelen of de Producten in de originele verpakking, onbeschadigd aan Cecile Kleding NV zijn teruggezonden. Indien dat het geval is zal Cecile Kleding NV de koopprijs van de Producten binnen 14 dagen aan de Klant terugbetalen.  Cecile Kleding NV zal in deze wachten tot wij het artikel retour hebben ontvangen.

6.2  Bepaalde artikelen zullen niet onder de retour wet vallen, zoals  artikelen die op maat zijn gemaakt, bederfelijke producten of producten die in verband met de hygiëne niet nog een keer kunnen worden verkocht. Cecile Kleding NV zal nadrukkelijk benoemen om welke artikelen dit gaat.

Artikel 7: Garantie.
7.1   Wel te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden, dat zij de eigenschappen bezitten die in de overeenkomst zijn vermeld en dat zij de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik van de producten nodig zijn en waarvan de Klant de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid.
8.1    Cecile Kleding NV is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van een Product, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Cecile Kleding NV. Cecile Kleding NV is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant of enige derde lijdt als gevolg van het feit dat een door Cecile Kleding NV geleverd Product niet gebruikt kan worden, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van Cecile Kleding NV.


Artikel 9: Privacy.
9.1    Door het aangaan van een Overeenkomst worden gegevens aangaande de Klant door Cecile Kleding NV opgeslagen. Op schriftelijk verzoek van de Klant zal Cecile Kleding NV aan de Klant opgave doen van de door Cecile Kleding NV opgeslagen gegevens. De gegevens aangaande de Klant zullen door Cecile Kleding NV nimmer aan enige derden worden verstrekt, tenzij Cecile Kleding NV op grond van de wet tot verstrekking verplicht is of Cecile Kleding NV de Overeenkomst met de Klant niet kan uitvoeren zonder verstrekking van de gegevens.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
10.1  Op alle met Cecile Kleding NV gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Privacy en gegevensbescherming.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Cecile Kleding NV, u dient zich ervan bewust te zijn dat Cecile Kleding NV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Cecile Kleding NV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Cecile Kleding NV of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Cecile Kleding NV of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Cecile Kleding NV of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Cecile Kleding NV

Handelslei 90 bus 1

2980 Zoersel

Telefoon: +32 (0) 3 383 0 383

info@carisma-kleding.be

Bedrijfsgegevens.

Carisma

Handelslei 90 bus 1

2980 Sint-Antonius-Zoersel

03.383.03.83

0476.31.66.58

info@carisma-kleding.be

BE03  0014  7401  0784

 

CECILE KLEDING NV

Maatschappelijke zetel:

Kievitheide 48

2980 Zoersel

( geen fysieke winkel )

BTW BE0421.116.788